REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH AKCJI AKADEMIA CZYSTYCH RĄK CAREX

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

AKCJI AKADEMIA CZYSTYCH RĄK CAREX – czwarta edycja 2014/2015

„Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”

1. Regulamin określa zasady przebiegu konkursu dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, który odbywa się w ramach akcji Akademia Czystych Rąk Carex, pod hasłem „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”.

2. Organizatorem konkursu na zasadach określonych w regulaminie jest Agencja 21 Monika Dąbrowska, ul. Brukselska 44a/4, 03-973 Warszawa, NIP 113-104-07-10, zarejestrowana pod numerem 41051 w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, REGON 017187330. Organizator przeprowadza konkurs na zlecenie PZ Cussons Polska S.A. – sponsora programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex.

3. Konkurs odbywa się w dniach 01.11.2014 – 31.03.2015 r.

4. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez wysłanie do wybranych szkół informacji o konkursie drogą mailową. Informacja zawiera:

a)      czas trwania konkursu;

b)      podstawowe zasady konkursu;

c)       rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu;

d)      sposób zgłaszania prac do konkursu

e)      termin i miejsce ogłoszenia wyników;

f)       termin i sposób odbioru nagród.

Powyższa informacja zostanie także umieszczona na stronie internetowej http://www.carex.pl/akademia-konkurs,11.html.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na temat: Gdzie były, co robiły Twoje ręce? Zdjęcia prac plastycznych należy wysyłać do 31.03.2015 przez formularz dostępny na stronie www.carex.pl . Prace mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie przez formularz na stronie www.carex.pl, nie przyjmujemy prac nadesłanych pocztą/kurierem bądź dostarczonych osobiście.

6. W konkursie mogą brać udział klasy szkół podstawowych (zwane dalej grupami), w imieniu których zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje ich opiekun (nauczyciel) należycie umocowany przez szkołę podstawową. Przystępując do udziału w konkursie opiekun grupy wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi konkursu.

7. Jedna klasa szkolna ma prawo do wysłania tylko jednej pracy konkursowej.

8. O wyborze laureatów konkursu zadecyduje komisja konkursowa. Komisja wybierze i nagrodzi 3 (trzy) najciekawsze prace konkursowe, biorąc pod uwagę następujące kryteria: odpowiedź na pytanie konkursowe, kreatywność, pomysłowość, oryginalność oraz formę stylistyczną prac.

Nagrodzeni zostaną również nauczyciele, których klasy zostaną wyróżnione.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.04.2015 na łamach strony internetowej www.carex.pl/akademia, na której opublikowana zostanie lista laureatów konkursu, którzy nadesłali najciekawsze prace pod hasłem „Gdzie były, co robiły Twoje ręce”. Dodatkowo powyższa informacja zostanie wysłana na adres mailowy laureatów, podany przez opiekuna zwycięskiej grupy podczas rejestracji zgłoszenia do konkursu.

10.Nagroda dla szkoły, której klasa zostanie laureatem pierwszego miejsca w konkursie, obejmuje bon edukacyjny w wysokości  6 000 zł.(słownie: sześć tysięcy złotych). Nauczyciel klasy, która zostanie laureatem pierwszej nagrody, otrzyma netbooka o wartości 2500zł brutto. Każdy z uczniów klasy, która zostanie laureatem pierwszego miejsca w konkursie, otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 50zł.

11. Szkoła podstawowa, której klasa zostanie laureatem drugiego miejsca w konkursie, otrzyma bon edukacyjny w wysokości 3000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).Nauczyciel klasy, która zostanie laureatem drugiej nagrody, otrzyma aparat fotograficzny, o wartości 1000zł brutto. Każdy z uczniów klasy, która zostanie laureatem drugiego miejsca w konkursie, otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 30zł.

12. Szkoła podstawowa, której klasa zostanie laureatem trzeciego miejsca w konkursie, otrzyma bon edukacyjny w wysokości 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Nauczyciel klasy, która zostanie laureatem trzeciej nagrody, otrzyma odtwarzacz mp4 o wartości 500zł brutto. Każdy z uczniów klasy, która zostanie laureatem trzeciego miejsca w konkursie, otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 30zł.

13. Nagrody pieniężne dla laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie mogą być przeznaczone na dofinansowanie wycieczki, wyjścia edukacyjnego lub sprzętu edukacyjnego dla zwycięskiej klasy. Wartość wygranych zostanie wpłacona na konto bankowe szkół laureatów do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Szkoły będą zobowiązane do przedstawienia faktur za zakupy w terminie do 31.09.2015r.

14. Jedna szkoła może uzyskać nie więcej niż jedną nagrodę w konkursie. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.

15. Każda nagroda otrzymana przez nauczyciela zostanie powiększona o nagrodę pieniężną, która zostanie przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany bezpośrednio na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

16. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna klasy oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego regulaminu oraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych, na zasadach określonych poniżej.

17. Dane osobowe przekazane przez opiekuna grupy do konkursu, organizowanego na zasadach określonych w regulaminie, będą przetwarzane przez organizatora w celu realizacji konkursu, wyłonienia laureatów konkursu oraz doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednak ich podanie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Każdy opiekun grupy konkursowej posiada prawo wglądu do przekazanych przez siebie danych osobowych oraz do ich poprawiania.

18. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich na PZ Cussons Polska S.A. do wykorzystywania nadesłanej pracy konkursowej lub jej fragmentu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). PZ Cussons Polska S.A. zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac konkursowych lub ich fragmentów w materiałach promocyjnych, wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych oraz w internecie, jako forma promocji Akademii Czystych Rąk Carex. Prace będą podpisane nazwą szkoły i nazwiskiem prowadzącego nauczyciela. PZ Cussons ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty, według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się, po zakończeniu konkursu, do właściwych osób lub ich opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczniów oraz opiekunów zwycięskich klas, w celach promocyjno- reklamowych związanych akcją Akademia Czystych Rąk Carex.

20. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora.

21. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia konkursu można wysyłać na adres Agencja21 Monika Dąbrowska, ul. Brukselska 44a/4, 03-973 Warszawa, do dnia 31.05.2015r.

22. Regulamin jest dostępny na stronie www.carex.pl/akademia oraz jest udostępniony do wglądu pod adresem: ul. Brukselska 44a/4, 03-973 Warszawa.

Print