Weź udział w konkursie
i wygraj!
Zasady konkursu
Jak wygrać 1 z 500 personalizowanych butelek mydła Carex?
1. Kup dowolne mydło do rąk Carex w butelce
i zachowaj dowód zakupu, na którym znajduje się nazwa kupionego produktu wraz ze wskazaniem marki Carex.
2. Wypełnij formularz zgłoszenia w konkursie
i odpowiedz na zadanie konkursowe tj. złóż życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka!
3. W Dniu Dziecka (1 czerwca 2017) 500 autorów najciekawszych życzeń
otrzyma od nas sms z informacją o wygranej.
Konkurs trwa od 20.04.2017 r. do 31.05.2017 r.
(okres przyjmowania zgłoszeń w konkursie)
Weź udział

Dziękujemy za udział w konkursie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 31.05.2017 r.

Wypełnij poprawnie poniższy formularz zgłoszeniowy!
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniem Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu „Dzień Dziecka z Carex” dalej „Konkurs”. Administratorem danych osobowych jest PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa. Administrator powierzył w drodze umowy przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia „Konkursu” spółce i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w „Konkursie”.

* Wymagane pola

Nagrody
W Dniu Dziecka nagrodzimy autorów 500 najciekawszych zgłoszeń konkursowych.
Do wygrania 1 z 500 limitowanych butelekmydła Carex z imieniemTwojego dziecka!
Produkty promocyjne
Antybakteryjne mydła w płynie Carex myją, pielęgnują i chronią skórę. Wspierają jej naturalną barierę ochronną, zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii. Specjalnie dobrane składniki myjące oraz naturalny składnik antybakteryjny skutecznie dbają o codzienną higienę rąk. Warianty dla dzieci polecane powyżej 3. roku życia.
Carex antybakteryjne mydło w płynie 250 ml

Carex antybakteryjne mydło w płynie 333 ml
Regulamin

Regulamin Konkursu „Dzień Dziecka z Carex”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Dzień Dziecka z Carex”, zwanej dalej „Konkursem”, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-057), przy ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339847, NIP: 7010206178, wysokość kapitału zakładowego: 489 375,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest organizowany na zlecenie PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791), przy ul. Chocimskiej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090679, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272364701, REGON: 017471692, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 41 197 399,10 zł.

1.3 Przez „Produkt” rozumie się antybakteryjne mydło do rąk Carex w butelce.

1.4 Przez „Okres konkursu” rozumie się okres, w którym łącznie należy dokonać zakupu Produktu, wykonać Zadanie konkursowe i zgłosić swój udział w Konkursie, który trwa od 20 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 roku.

1.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Konkursu jest:

· utrzymanie wizerunku marki Carex jako eksperta od higieny i pielęgnacji rąk,

· utrzymanie świadomości marki Carex jako producenta wysokiej jakości produktów dbających o zdrowie skóry wszystkich członków rodziny.

1.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.carex.pl (dalej: „Strona konkursu”). Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.

1.8 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Konkursem przed właściwym sądem powszechnym.

1.9 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.11 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.12 Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt 5.3. Regulaminu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W Konkursie mogą brać udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w okresie od dnia 20 kwietnia 2017 roku do dnia 31 maja 2017 roku dokonają zakupu Produktu oferowanego do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrują się na Stronie konkursu (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”) i wykonają Zadanie konkursowe.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy PZ Cussons Polska S.A. ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

2.3 Aby wziąć udział w Konkursie „Dzień Dziecka z Carex”, należy odpowiedzieć na zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 2.4 ppkt i).

2.4 Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przez Stronę konkursu ( www.carex.pl) za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy wypełnić następujące dane:

a) Imię i nazwisko, zgodne z danymi w dowodzie tożsamości – dane obowiązkowe;

b) Numer telefonu komórkowego – dane obowiązkowe;

c) Adres e-mail – dane dobrowolne;

d) Adres tj. ulicę, numer domu (i mieszkania), kod pocztowy, miasto – dane obowiązkowe;

e) Numer dowodu zakupu – dane obowiązkowe;

f) Datę zakupu – dane obowiązkowe;

g) Kupiony produkt – dane dobrowolne (do wyboru z listy);

h) Wskazanie punktu sprzedaży (sklepu), gdzie uczestnik dokonał zakupu promocyjnych produktów – dane dobrowolne (do wyboru z listy);

i) Odpowiedź na zadanie konkursowe tj. złożenie życzeń z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka (przy czym treść życzeń nie może być dłuższa niż 250 znaków ze spacjami), – dane obowiązkowe;

j) Wybór nagrody jednej z dwóch do wyboru, tj. Bubble Gum antybakteryjne mydło w płynie lub Strawberry Candy antybakteryjne mydło w płynie , oraz podanie imienia, które ma zostać nadrukowane na butelce mydła Carex – dane obowiązkowe;

k) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem „Konkursu” i akceptuję jego postanowienia oraz potwierdzam, że podane przeze mnie dane są aktualne i prawdziwe – dane obowiązkowe;

l) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem „Konkursu” przez PZ Cussons Polska S.A ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa oraz podmioty współpracujące z nim w tym zakresie. – dane obowiązkowe;

m) Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu informacji związanych z „Konkursem” przez PZ Cussons Polska S.A ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa oraz podmioty współpracujące z nim w tym zakresie. – dane dobrowolne;

n) Oświadczenie o treści: zgłoszona przeze mnie praca w Konkursie została przeze mnie wykonana i jestem wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej treści – dane obowiązkowe.

2.5 O czasie zgłoszenia decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego w trybie określonym w pkt 2.4 poprzez Stronę konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego.

2.6 Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon albo fakturę VAT dokumentującą zakup Produktu, na których z nazwy wymienione jest mydło marki Carex („Dowód zakupu”). Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przesłać kopię Dowodu zakupu w Okresie konkursu, przy czym data Dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia w Konkursie.

2.7 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że ten sam Dowód zakupu oraz ta sama odpowiedź na pytanie konkursowe mogą zostać zgłoszone w Konkursie wyłącznie jeden raz.

2.8 Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń dokonanych po terminie, nieprawidłowych, niekompletnych, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące Dowodu zakupu, niepotwierdzonych Dowodem zakupu.

III. NAGRODY

3.1 Nagrodami w Konkursie jest 500 (słownie: pięćset) butelek mydła Carex o pojemności 250 ml z imieniem. Nagroda przewidziana jest w dwóch wariantach do wyboru Bubble Gum antybakteryjne mydło w płynie lub Strawberry Candy antybakteryjne mydło w płynie o wartości 7,00 zł (siedmiu złotych) brutto każdy.

3.2 Do każdej nagrody zostanie doliczona kwota pieniężna 1,00 zł na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.3 W ramach Konkursu odbędzie się 1 posiedzenie komisji konkursowej w dniu 1.06.2017 r. w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972. Komisja konkursowa wybierze 500 laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w Konkursie w okresie od 20 kwietnia 2017 r. godz. 0:00:00 do 31 maja 2017 r. do godziny 23:59:59, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt 3.1 powyżej.

3.4 Podczas posiedzenia komisji konkursowej, o którym mowa w pkt 3.3, Komisja oceni zgłoszone prace w konkursie pod względem inwencji twórczej. Komisja konkursowa przyzna tym samym punkty od 0 do 10, gdzie 0 to najniższa ocena, a 10 to najwyższa. Każdy z członków komisji konkursowej będzie mógł przyznać punkty, o których mowa w zdaniu poprzednim, każdej zgłoszonej pracy. Na podstawie sumy przyznanych punktów przez członków komisji konkursowej zostanie stworzony ranking zgłoszeń, gdzie 500 najwyżej ocenionych prac zostanie nagrodzonych w konkursie. W przypadku remisu będzie decydować kolejność dokonania zgłoszenia w Konkursie.

3.5 Uczestnicy o wygranej zostaną powiadomieni w dniu 01 czerwca 2017 r. za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego podczas zgłoszenia do Konkursu.

3.6 Uczestnik, który otrzyma wiadomość SMS, o której mowa w pkt 3.5, zobowiązany jest, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości SMS o wygranej (tj. nie później niż do 8 czerwca 2017 r.) przesłać do Organizatora Dowód zakupu zgłoszony w Konkursie w postaci paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną. Warunkiem otrzymania nagrody jest dochowanie przez Uczestnika terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3.7 Dowód zakupu, o którym mowa w pkt 3.6, Laureat może:

a) dostarczyć osobiście w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres siedziby Organizatora (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 3.6, miarodajna jest data przekazania Dowodu zakupu w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Uczestnik uzyskuje pisemne potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonego Dowodu zakupu,

b) rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt 3.7 lit. a) powyżej, Uczestnik może przesłać do siedziby Organizatora za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej na koszt własny. O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt 3.6, decyduje data wpływu przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzednim, do Organizatora.

3.8 Nagrody przekazywane będą Pocztą Polską, listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu w ciągu 45 dni od dostarczenia do Organizatora przez Uczestnika Dowodu zakupu.

3.9 W przypadku, gdy Laureat nagrody nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody.

3.10 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.11 W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Uczestnikowi nie zostanie doręczona nagroda bądź gdy nagroda nie zostanie przez Uczestnika odebrana, wówczas Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania ponownego wysłania nagrody ani otrzymania pieniężnego zwrotu równowartości nagrody, w szczególności gdy brak możliwości doręczenia nagrody wyniknął z podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

3.12 W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa z dopiskiem „Dzień Dziecka z Carex – reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym, który zostanie wysłany w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu i wydawania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090679, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272364701, REGON 017471692, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 41 197 399,10 zł. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

5.3 Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie konkursu,

b) umożliwienie Uczestnikom zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie konkursu.

6.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę konkursu.

6.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

6.4 Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony konkursu.

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0 i telefonu komórkowego.

6.6 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

6.7 By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.6 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

6.8 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6.9 Organizator informuje, że Strona konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu.

6.10 Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Dzień Dziecka z Carex – rezygnacja”, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po wybraniu zwycięzców w trybie, o którym mowa w pkt 3.2, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty równowartości nagrody.

7.2 Dodatkowe informacje na temat Konkursu można pozyskać poprzez kontakt e-mail pod adresem kontakt@promocja-carex.pl.

7.3 Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku określającą jego udział w promocji i reklamie na rzecz PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W takim przypadku zasady wykorzystywania wizerunku oraz danych osobowych Uczestników określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem konkurs a PZ Cussons Polska S.A.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy 02-972 Warszawa, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: recepcja@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.


Kontakt
Jeśli masz pytanie, wypełnij formularz kontaktowy

lub skontaktuj się z nami pod numerem infolinii:

22 101 39 41

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Możesz napisać do nas na adres e-mail:
kontakt@promocja-carex.pl

lub listownie:

i360 Sp. z o.o.
Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
z dopiskiem „Dzień Dziecka z Carex”


* Wymagane pola